Теміртау кәсіптік – техникалық колледжі

Хабарландыру

«Теміртау кәсіптік – техникалық колледжі» КММ (заңды тұлға) мекенжайы: Теміртау қаласы,71 квартал, 3 құрылым анықтама үшін тел. тел. 8(7213411690), e-mail: tem-prof-teh@krg-edu.kz, «Шаштараз өнері», біліктілігі (шаштараз стилисті) мамандығы бойынша 1 бірлік өндірістік оқыту шебері бос лауазымына конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы біліктілік талаптары:

тиісті бейін бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімі немесе жұмыс стажына талап қойылмайды немесе білім беру ұйымының бейініне сәйкес келетін ұйымдарда кемінде 3 жыл жұмыс стажы болуы тиіс.

Және (немесе) бар болған жағдайда біліктілігі жоғары деңгейдегі жұмыс өтілі мамандығы бойынша педагог-шебер – 5 жыл.

Және (немесе) біліктілігі орта және жоғары деңгейі болған кезде мамандығы бойынша жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог – зерттеуші кемінде 4 жыл.

Лауазымдық міндеттері:

Өндірістік оқыту бойынша практикалық сабақтар мен оқу-өндірістік жұмыстарды жүргізеді, кәсіпорындарда кәсіптік практиканы және білім алушылардың тәрбие жұмысын ұйымдастырады және олардың топта орындалуын қамтамасыз етеді. Сабақтарға арналған жабдықтар мен тиісті жабдықтарды дайындайды, материалдық базаны жетілдіреді. Еңбек қауіпсіздігінің сақталуын, білім алушылардың еңбектің озық әдістерін, қазіргі заманғы техника мен өндіріс технологиясын меңгеруін, жабдықтарға қызмет көрсету мен пайдалануды, материалдық және энергетикалық ресурстарды ұқыпты жұмсауды қамтамасыз етеді. Оқу (өндірістік) практикасын өткізу бойынша әлеуметтік әріптестермен жұмысқа қатысады. Білім алушыларды біліктілік жұмыстарын орындауға және біліктілік емтихандарын тапсыруға дайындайды.

Топта өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы жоспарлау, есепке алу және есептілік, тәрбие жұмысын жоспарлау және есепке алу бойынша құжаттаманы жүргізеді. Оқу шеберханаларын жабдықтармен және аспаптармен, материалдармен, қосалқы бөлшектермен және оқыту құралдарымен уақтылы қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды. Технологиялық құжаттаманы, сызбаларды, эскиздерді, эталондарды дайындайды.

Оқу үрдісінде ғылыми-әдістемелік ұсыныстарды, озық педагогикалық және өндірістік тәжірибені қолданады.

Білім алушылардың еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария талаптарын сақтауын бақылайды. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар жүргізеді. Әдістемелік комиссиялардың, бірлестіктердің жұмысына қатысады.

Лауазымдық жалақысы:

Санаты Еңбек өтіліне байланысты

 

min max
В-3-4 136267 т 161352 т
В-4-4 108084 т       123100 т

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар тізбесі (электрондық немесе қағаз түрінде):

1) осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, конкурсқа қатысу туралы өтініш;;

2)жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – Бар болса);

4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері; ;

5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы№ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген)бекітілген нысан бойынша (№075/у) денсаулық жағдайы туралы анықтама;;

7) Психоневрологиялық ұйымнан анықтама;

8) Наркологиялық ұйымнан анықтама;

9) ұлттық біліктілік тестілеу сертификаты (бұдан әрі — ТБЖ) немесе педагог-модератордың, педагог-сарапшының, педагог-зерттеушінің, педагог-шебердің біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса);

10) педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған бағалау парағы.

Кандидат болған жағдайда біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми/академиялық дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми немесе әдістемелік Жарияланымдар, біліктілік санаттары туралы құжаттардың көшірмелері, алдыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар) ұсынады.

Конкурсқа қатысуға құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған соңғы күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

Конкурс өткізу күні 26.10.22ж.

 

Объявление

КГУ «Темиртауский профессионально-технический колледж», (юр.адрес:   Г.Темиртау, 71 квартал, строение 3 тел. Для справок тел.               8(7213) 411690, e-mail: tem-prof-teh@krg-edu.kz объявляет о проведении конкурса на вакантную должность мастера производственного обучения 1 единица по специальности «Парикмахерское искусство», квалификация (парикмахер стилист).

Общие квалификационные требования для участников конкурса:

высшее и (или) послевузовское образование по соответствующему профилю или техническое и профессиональное образование (среднее специальное, среднее профессиональное) без предъявления требований к стажу работы или стаж работы в организациях, соответствующих профилю организации образования, не менее 3 лет;

и (или) при наличии высшего уровня квалификации стаж работы по специальности для педагога-мастера – 5 лет;

и (или) при наличии среднего и высшего уровня квалификации стаж работы по специальности: для педагога-модератора не менее 2 лет, для педагога-эксперта – не менее 3 лет, педагога-исследователя не менее 4 лет.

Должностные обязанности:

Проводит практические занятия и учебно-производственные работы по производственному обучению, организует профессиональную практику на предприятиях и воспитательную работу обучающихся и обеспечивает их выполнение в группе. Подготавливает оборудование и соответствующее оснащение к занятиям, совершенствует материальную базу. Обеспечивает соблюдение безопасности труда, овладение обучающимися передовыми методами труда, современной техникой и технологией производства, обслуживание и эксплуатацию оборудования, бережное расходование материальных и энергетических ресурсов. Участвует в работе с соцпартнерами по проведению учебной (производственной) практики. Готовит обучающихся к выполнению квалификационных работ и сдаче квалификационных экзаменов.
Ведет документацию по планированию, учету и отчетности производственного обучения и профессиональной практике, планированию и учету воспитательной работы в группе. Принимает меры по своевременному обеспечению учебных мастерских оборудованием и инструментами, материалами, запасными частями и средствами обучения. Готовит технологическую документацию, чертежи, эскизы, эталоны.
Использует в учебном процессе научно-методические рекомендации, передовой педагогический и производственный опыт.
Контролирует соблюдение обучающимися требований по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии. Проводит инструктажи по технике безопасности. Участвует в работе методических комиссий, объединений.

Должностной оклад:

Категория В зависимости

от выслуги лет

min max
В-3-4 136267 т 161352 т
В-4-4 108084 т       123100 т

Перечень документов для участие в конкурсе (в электронном или бумажном виде):

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;

2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;

5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

6) справку о состоянии здоровья по форме (№075/у), утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

7) справку с психоневрологической организации;

8) справку с наркологической организации;

9) сертификат Национального квалификационного тестирования (далее — НКТ) или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора, педагога-эксперта, педагога-исследователя, педагога-мастера (при наличии);

10) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме согласно приложению 11.

Кандидат при наличии представляет дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых/академических степеней и званий, научных или методических публикациях, квалификационных категорий, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

Прием документов на участие в конкурсе производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня последней даты опубликования объявления о проведении конкурса.

Дата проведения конкурса 26.10.22г.

 

maxioma